Клъстерът „ЛИФТ ТИЙМ” си поставя за цел да подобри бизнес средата на отрасъла и да повиши конкурентоспособността на членовете си. Планира разширяване на своята дейност с оглед повишаване ефективността, подобряване на рентабилността и разширяване на пазарните си позиции. В пазарна икономика и то в момент на световна икономическа криза, сдруженията на малките предприятия са от изключително значение за тяхното оцеляване. Основната група членове се е формирала, като всеки един е готов да сътрудничи със своите ресурси, но запазвайки своята идентичност и конкурентост.

 

Със създаването на силно дружество, изградено от членове водени от единни цели и осъществяни чрез доверие и коректнтост, ще се търси просперитет на сектора и силни позиции. Запазването на отделните членове и тяхното разрастване, ще доведе до положителни ефекти както на клъстера, така респективно по веригата, членове – високи резултати и доходност, реализиране на финансови печалби и плащане на данъци, разкриване на нови работни места и сътоветно положителнияте ефект от това, свързан с намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт. Клъстерът е заложил в дългосрочен план да си сътрудничи с профилирани училища в сферата на асансьоростроенетето, като предоставя база за практическо обучение, а също така и да извъшва и консултации- „ЛИФТ ТИЙМ” залага на млади кадри, които да обучи още от образователната система, да подсигури тяхната реализация.

 

Основната мисия:

  • Да изгради клъстерен проект за подкрепяне и разширяване на отрасъл свързан с проектиране, производство, доставка, монтаж, сервизно обслужване и преустройство на всички видове електрически и хидравлични асансьори.Контрол на съоражения с повишена опастност/СПО/ и изпълнение на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор/НБЕТН/ на асансьори и съответно неговото реализиране в България и ЕС.
  • Да участва в изграждането на мрежа за сътрудничество със сродни национални сдружения и организации на страните членки на ЕС.
  • Да съдейства за насърчаване на преките връзки между отделни членове, както и от допълващи се в сферата на административното им обслужване. Да създаде нормална пазарна и бизнес среда за развитие

 

 

КАКВО СЕ СТРЕМИМ ДА ПОСТИГНЕМ

1. Съвместно координиране и повишаване на конкуретноспособоността.

2. Насърчаване на иновациите и въвеждане на нови технологии.

3. Привличане на членове от сходни, взаимообвързани или допълващи се конкурентни фирми.

4. Изграждане на обща логистична мрежа

5. Осигуряване на достъп до машини и съоръжения

6. Изграждане на съвместни маркетинг и реклама

7. Осигуряване на касетъчни бизнес услуги.

8. Подсигуряващо обучение и продължаващо повишаване на професионалната квалификация на членовете

9. Изграждане на икономии от мащаба.

10.Социална насоченост и политика – интеграция на хора в неравностойно положение и професионално развитие на деца лишени от родителски грижи.

11.Изграждане на активни канали за делови взаимоотношения

12.Изграждане на отделни мерки, насочени за взаимодействие и в услуга на фирмите по отношение на дизайн и качество.

13.Изграждане на отделни мерки, насочени за взаимодействие и в услуга на фирмите по отношение на продуктово развитие

14.Лобиране